Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Grey Design – https://gilli.pl/

 Niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Sprzedaży Drogą Elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady sprzedaży drogą elektroniczną przez Martynę Jankowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Grey Design” z siedzibą w Toruniu,
Szosa Lubicka 34, 87-100 Toruń,  za pomocą serwisu internetowego
https://gilli.pl/ (zwanego w dalszej części Regulaminu “Serwisem”).

§ 1

PODSTAWOWE POJĘCIA

 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin– niniejszy regulamin określający świadczenie usługi sprzedaży drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).
 2. Sprzedawca – Martyna Jankowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
  „Grey Design” z siedzibą w Toruniu, Szosa Lubicka 34, 87-100 Toruń,, NIP:728 275 10 56, REGON: 383 326 265.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, a w szczególności dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia.
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny za pomocą serwisu internetowego https://gilli.pl/ za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy poszczególne Towary.
 5. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą, którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.
 6. Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
 7. Konto –usługa  świadczona  drogą  elektroniczną; dedykowany  Klientowi, modyfikowalny element Sklepu Internetowego, tworzony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji;
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Towar – rzecz ruchoma umieszczona w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo opisana w zamówieniu.
 10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 12. Cena– cena jednostkowa towaru wskazana Klientowi, która wyrażona jest w złotych polskich oraz zawiera podatek od towarów i usług VAT. Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób dostawy.
 14. Akceptacja– każde zachowanie Klienta, które w sposób wyraźny, bądź dorozumiany ujawnia wolę przyjęcia przez Klienta warunków umowy, niezbędne do powstania zobowiązania stron.
 15. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 16. Koszty dostawy- koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Klient.
 17. Dowód zakupu – np. faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 18. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.
 19. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności Przelewy24. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata).
 20. Administrator – osoba przetwarzająca dane osobowe, decydująca o celach i środkach ich przetwarzania, odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo oraz jakość. Administratorem danych osobowych (patrz polityka prywatności) jest Martyna Jankowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Grey Design” z siedzibą w Toruniu, Szosa Lubicka 34, 87-100 Toruń.
 21. Dane osobowe – są to wszelkie dane w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, których zestawienie ze sobą lub użycie pojedynczej danej umożliwia zidentyfikowanie konkretnej osoby. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka identyfikacja wiązałaby się ze znacznymi nakładami finansowymi, poświeceniem dużej ilości czasu bądź wysiłku, wówczas dane nie spełniają przesłanek koniecznych do uznania je za dane osobowe w rozumieniu ustawy.
 22. Polityka prywatności – informacje, w których zostały określone zasady zbierania  i przetwarzania danych osobowych oraz inne najważniejsze postanowienia w tym zakresie.
 23. Rękojmia – uprawnienia zawarte w kodeksie cywilnym, które przysługuje Kupującemu. Dokładne regulacje w tym zakresie znajdują się w dziale II ww. ustawy.
 24. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).
 25. Prawo autorskie– ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.),
 26. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).
 27. Ustawa o ochronie danych osobowych– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm).
 28. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1025 ze zm.).
 29. Dzień roboczy– oznacza dzień powszedni z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy.
 30. Cookies– dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik, Klient korzysta ze stron internetowych Serwisu.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 2. ogólne warunki i zasady świadczenia sprzedaży internetowej przez Martynę Jankowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Grey Design”z siedzibą w Toruniu,
  Polna 127, 87-100 Toruń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.),
 3. wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sprzedaży internetowej poprzez Sklep Sprzedawcy;
 4. warunki i zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem umowy sprzedaży internetowej Towaru oraz realizacji zamówienia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
 5. terminy i sposób płatności za zakupione Towary,
 6. sposób i koszty dostawy Towarów,
 7. zasady odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży,
 8. tryb postępowania reklamacyjnego,
 9. odpowiedzialność Sprzedawcy,
 10. politykę prywatności.
 11. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).
 12. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów i Użytkowników Sklepu.
 13. Klient, decydując się na zawarcie umowy ze Sprzedawcą, zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 14. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej  w momencie złożenia zamówienia.
 15. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 16. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 17. Warunkiem koniecznym zawarcia umowy sprzedaży jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta, a także wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych.
 18. Ceny Towarów, o których Sprzedawca informuje poprzez: serwis
  https://gilli.pl/, wiadomości elektroniczne wysłane na adres Klienta wskazany przy zleceniu zamówienia, telefonicznie bądź w zamówieniach mailowych, wyrażone są w walucie polskiej, są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT. Ceny Towarów nie zawierają jednak kosztów przesyłki (kosztów dostawy).
 19. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach Sklepu mają charakter przykładowy  i służą wyłącznie ekspozycji.
 20. Klient przyjmuje do wiadomości, że kontakt ze Sprzedawcą dotyczący realizacji zamówień oraz świadczenia Usługi Sprzedaży odbywa się:
 21. drogą mailową na adres: info@gilli.pl
  za pomocą serwisu https://gilli.pl/
 22. listownie – Martyna Jankowska, „Grey Design”, Szosa Lubicka 34, 87-100 Toruń.
 23. drogą telefoniczną pod nr: +48 793 002 411.
 24. Korzystając ze Sklepu Użytkownicy i Klienci są zobowiązani do:
 • nie dostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, np. treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • nie zakłócania jego funkcjonowania,
 • nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowych.
 1. Regulamin udostępnia się Użytkownikom i Klientom, w takiej formie, aby mogli zapoznać się z jego treścią, a także w taki sposób, aby było możliwe zapisanie jego treści na twardym dysku komputera, bądź innym nośniku danych umożliwiającym jego odtwarzanie, a w szczególności poprzez umieszczenie jego treści w ogólnodostępnym poście w serwisie Sprzedawcy, bądź wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy zleceniu zamówienia.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 

§ 3

WYMOGI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Do korzystania z usług świadczonych przez Sklep, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:
 2. urządzenie z dostępem do sieci internetowej i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome, Opera, bądź inną zaktualizowaną i odpowiednio skonfigurowaną przeglądarką,
 3. aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies oraz obsługa Javascript,
 5. programy zainstalowane na komputerze Usługobiorcy zapewniające bezproblemowe odczytywanie, edytowanie i wysyłanie plików Word w formatach „doc”, „docx”, „rtf” lub dokumentów OpenOffice oraz odczytywanie i wysyłanie plików w formacie pdf.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się przez Użytkownika do wymogów technicznych wskazanych w ust. 1.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie użytkowanym przez Użytkownika i które uniemożliwiają lub utrudniają Klientowi korzystanie z usług Sklepu za pomocą strony internetowej Sprzedawcy.
 9. Sklep gromadzi informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na  urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 10. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

§ 4

REJESTRACJA I LOGOWANIE

 

 1. Klient  ma  możliwość  utworzenia  indywidualnego  Konta  dla  usprawnienia  procesu  składania Zamówienia. W tym celu Klient dokonuje procedury Rejestracji.
 2. Klient w celu założenia Konta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając:
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania
 • telefon,
 • oraz hasło,

stosując się do szczegółowych komunikatów wyświetlanych w  formularzu  podczas  jego  uzupełniania, aktywując  przycisk „Zarejestruj się”.

 1. Warunkiem rejestracji jest uprzednie zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte.
 2. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Klienta za pomocą  linka wysłanego na jego adres  e-mail, zostaje  zawarta  nieodpłatna umowa  o  świadczenie  usługi  drogą  elektroniczną prowadzenia Konta  ze  Sprzedawcą na  czas  nieokreślony. Klient  może  wypowiedzieć umowę  prowadzenia Konta  w  każdym  czasie, poprzez  wysłanie  takiego  oświadczenia  do Sprzedawcy. Konto wraz  z zapisanymi danymi zostanie usunięte niezwłocznie.
 3. W procesie Rejestracji Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma  obowiązek  chronić  hasło  i nie  może  udostępniać  hasła  osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.
 4. Konto  zawiera  informacje  podane  przez  Klienta  podczas  Rejestracji.

 

§ 5

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
 3. wyboru zamawianych towarów,
 4. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy
 5. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
 6. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi, natomiast biuro Sklepu czynne jest w dni powszednie, w godzinach od 08:00 do 16:00.
 7. Klient dokonuje zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia.
 8. Klient dokonuje wyboru odpowiedniego towaru, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”. Po zakończeniu wybierania towarów Klient przechodzi do części zwanej “Zamówienie”. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zakupionych towarów, sposobu płatności za zamówienie oraz dodatkowo przy jego potwierdzeniu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania na stronie internetowej Sprzedawcy. Do realizacji zamówienia wymaga się: dodania towaru do Koszyka, wyboru opcji złóż zamówienie, wskazania formy przesyłki oraz metody i formy płatności, oraz podania koniecznych danych osobowych i adresu wysyłki Towaru.
 10. W trakcie procesu składania zamówienia można podać inny adres wysyłki i zamieścić stosowne uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia.
 11. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja warunków regulaminu oraz potwierdzenie obowiązku zapłaty za zamówienie.
 12. Po dokonaniu czynności opisanych powyżej należy kliknąć w „wyślij zamówienie”.
 13. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Usługi transportowe obejmują dostarczenie towaru do parteru pod wskazany adres. Jeśli dostarczane są artykuły na paletach, Klient osobiście musi zorganizować rozpakowanie i wniesienie towaru z palety do lokalu.
 14. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 15. Po złożeniu przez Klienta zamówienia na jego adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przy zleceniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz informacją o:
 16. danych Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
 17. opisie zakupionego produktu,
 18. cenie zamówienie, kosztów dostawy
 19. formie dostawy,
 20. łącznej kwocie do zapłaty
 21. o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu min. 14 dni w przypadku Klientów będących Konsumentami;
 22. Oprócz informacji wskazanych powyżej przesyłane jest dodatkowo pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wzór formularza dotyczącego reklamacji – załącznik nr 1 i 2.
 23. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych liczonych od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem złożenia zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 24. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji niezwłocznie po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedawcy.
 25. Nadanie przesyłki zawierającej zamówiony Towar nastąpi w terminie 3 dni od dnia zaksięgowania na koncie Sprzedawcy należności za Towar.
 26. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych od pracy, w których zamówienie zostało złożone.
 27. Przewidywany czas dostawy to 1-5 dni robocze liczone od dnia następującego po nadaniu przesyłki, jednakże Sprzedawca nie odpowiada za wydłużone terminy dostawy będące wynikiem działań kuriera.
 28. Sklep przewiduje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po uprzednim umówieniu terminu odbioru. Odbiór osobisty jest możliwy w magazynie firmy pod adresem Szosa Lubicka 34, 87-100 Toruń
 29. Sprzedawca poinformuje Klienta o zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedawcy oraz o przekazaniu towaru do przesyłki poprzez wysłanie do niego wiadomości e-mail na adres podany przy składaniu zamówienia. Faktura/paragon wysyłane są razem z przesyłką, chyba że klient zażąda inaczej (np. faktura na maila).
 30. Z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 31. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie w terminie 2 dni od dnia otrzymania zamówienie i potwierdzenia jego realizacji. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
 32. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 33. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
 34. anulowanie całości zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale XII – Zwrot należności Klientom.
 35. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie.
 36. Dopuszcza się personalizację wybranych produktów po uprzednim uzgodnieniu Klienta ze Sprzedawcą.
 37. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza instrukcję konserwacji produktu w języku polskim – “Sposób dbania o meble” oraz w przypadku produktów których użytkowanie wymaga instrukcji także instrukcję użytkowania w języku polskim. Klient dokonując zakupu zobowiązuje się do ich przestrzegania. Treść  instrukcji konserwacji produkty dostępna jest również pod adresem: https://gilli.pl/sposob-dbania-o-meble/

§ 6

SPOSÓB I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Sklep internetowy zapewnia kupującym następujący sposoby zapłaty:
 1.    a) zapłata przelewem tradycyjnym bezpośrednio na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, tj:
 • Alior Bank 06 1140 2004 0000 3002 7887 0405 [PLN]
 • Alior Bank 68 2490 0005 0000 4600 3549 7516 [EUR]
 • mBank  46 1140 2004 0000 3112 0826 9898 [EUR]
 • mBank 06 1140 2004 0000 3002 7887 0405 [PLN]
 • Revolut LT50 3250 0507 3887 1107 [EUR, USD, GBP, RON]
 1.    b) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisów:
 • Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.
 • PAYPAL POLSKA Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, NIP: 5252406419, Regon: 141108225, KRS: 0000289372, wysokość kapitału zakładowego 506 500,00 zł.
 • Stripe, Stripe Payments Europe Ltd (VAT number: IE 3206488LH) The One Building 1 grand Canal Street Lower Dublin 2, Co. Dublin, Ireland
 • PayU S.A. , ul. Grunwaldzka186, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, KRS: 0000274399
 1. Sklep internetowy umożliwia opcję płatności przy odbiorze, może być ona zrealizowana gotówkową lub bezgotówkowo, w zależności od wybranego przewoźnika.
 2. Klient ma 7 dni na dokonanie wpłaty za zamówienie złożone w Sklepie Internetowym. Po tym czasie, jeśli płatność nie będzie uregulowana w całości, zamówienie zostanie anulowane.
 3. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia dowód zakupu. Na życzenie Klienta zgłoszone przy składaniu zamówienia sklep wystawia fakturę VAT.
 4. Sprzedawca zastrzega, że wyżej wskazane formy płatności mogą być modyfikowane, okresowo wyłączane lub wymieniane na inne.
 5. Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego pośrednika płatności bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie-zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego.

§ 7

SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

 

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu – widoczne każdorazowo podczas składania zamówienie na stronie Sklepu.
 2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 3. Klient pokrywa koszty dostawy. W przypadku ogłoszonych promocji, rabatów mogą zostać wprowadzone również darmowe dostawy wybranych zamówień.
 4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
 5. O fakcie wysłania Towaru Klient zostaje poinformowany na adres e-mail Klienta wskazany przy zleceniu zamówienia.
 6. Dostawa Towaru odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 7. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, zaś pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać tradycyjną pocztą na adres: Martyna Jankowska Grey Design, Szosa Lubicka 34, 87-100 Toruń.
 5. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem, nie używanego i oryginalnie zapakowanego, w sposób chroniący przed uszkodzeniami.
 6. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres magazynu Sprzedawcy: Magazyn gilli, Szosa Lubicka 34, 87-100 Toruń.
 7. Zwroty wysłane na inny adres niż podany w niniejszym regulaminie nie będą odbierane, tym samym Konsument naraża się na dodatkowe koszty które mogą nastąpić w wyniku zwrócenia paczki do nadawcy.
 8. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 10. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
 12. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 13. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 15. Wszelkie personalizacje produktów, życzenie klienta traktowane są jako “produkty na zamówienie”. Tym samym nie ma możliwości ich zwrotu.

§ 9

PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).
 2.  Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 1. a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 5. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla niego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 8. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 12. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klient jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 14. Zaleca się podanie przez Klienta w formularzu reklamacji (załącznik nr 3) lub formularzu online:
 15. a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 16. b) określenie zakresu żądania składającego reklamację  poprzez wskazanie czy żąda on naprawienia wady, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny, czy odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
 17. c) danych kontaktowych składającego reklamację.
 18. d) datę i podpis osoby zgłaszającej reklamację.
 19. Zalecane jest aby sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera i w razie uszkodzenia spisać z nim protokół szkody. Zalecane jest również sfotografowanie uszkodzonej przesyłki, jak i produktu. Powyższe czynności pozwolą na szybkie i sprawne rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji i wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie towaru.
 20. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 21. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy na wskazany uprzednio adres.
 22. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Magazyn gilli, Szosa Lubicka 34, 87-100 Toruń. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysyłanych za pobraniem oraz nadanych na niewłaściwy adres.
 23. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 24. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

§ 10
DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę  w celu wykonania Usługi w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, w szczególności:
 2. a) w celu przeprowadzenia rozliczeń świadczonych Usług,
 3. b) w celach statystycznych,
 4. c) w celu kontaktu z Usługobiorcą.
 5. d) w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę.

Postawą prawną przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową.

 1. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 2. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kurierowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 5. W celu realizacji zamówienia złożonego uprzednio przez Klienta, Klient zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu do wysyłki. Podanie powyższych danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania usługi sprzedaży.
 6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm) jest Sprzedawca. Dane Usługobiorcy są przetwarzane wyłącznie dla celów sprzedaży i są utrwalane, przechowywane i zabezpieczane zgodnie  z przepisami ww. ustawy.
 7. Dane osobowe będą gromadzone przez Administratora z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 9. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji usługo sprzedaży, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz w celach podatkowych i rozliczeniowych, jak również w celu dochodzenia wzajemnych roszczeń.
 10. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, w zakresie w jakim Administrator danych nie jest z takiego obowiązku zwolniony. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych Usługobiorca może wnieść skargę do organu nadzorczego.
 11. Usługobiorca ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 12. W celu realizacji postanowienia ust. 11 i 12 należy skontaktować się z Administratorem drogą e-mailową na adres info@gilli.pl
 13. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
 • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, a więc administratorowi serwera strony internetowej i skrzynki pocztowej oraz do biura rachunkowego celem rozliczenia wykonanej usługi.
 2. Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących od tych serwisów (Facebook, Google+), a także w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników (Google Analytics).
 3. Niektóre obszary strony internetowej mogą wykorzystywać pliki typu cookies. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z zasobów strony, służą zwiększeniu niektórych funkcjonalności na stronie, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, a także pozwalają zbierać dane statystyczne, dane potrzebne do analizowania ruchu Użytkowników w ramach strony lub dane służące wyświetlaniu reklam.
 4. Warunkiem działania plików typu cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę Usługobiorcy i nieusuwanie ich z dysku. Pliki typu cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
 5. Użytkownik ma możliwość  usunięcia plików cookies lub zablokowania ich w ustawieniach przeglądarki.
 6. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane.

§ 11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia zakresu świadczonych Usług Sprzedaży internetowej w sytuacji, w której konieczna będzie naprawa, rozbudowa lub konserwacja sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Sprzedawcę.
 2. Poza innymi sytuacjami, o których mowa w Regulaminie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności również za jakiekolwiek szkody wynikające w szczególności z:
 3. a) niespełnienia przez Klienta wymogów technicznych, o których mowa w § 3 Regulaminu;
 4. b) awarii, przerw w funkcjonowaniu sprzedaży niezależnych od Sprzedawcy,
 5. c) korzystania z usług sklepu internetowego w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 6. d) ujawnienia danych osobowych zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności,
 7. e) niezastosowania się przez Usługobiorcę do treści postanowień zawartych  w niniejszym Regulaminie,
 8. f) działania Siły wyższej.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta osobom trzecim treści i informacji przekazanych w związku ze świadczoną usługą.
 10. Sprzedawca oświadcza, że Towary przez niego oferowane i dostarczane są wolne od wad fizycznych oraz prawnych, co oznacza, że nie narusza on swoim działaniem niczyich praw wyłącznych wynikających m.in. z praw autorskich, czy znaków towarowych. Mimo całej staranności, w razie jakichkolwiek ewentualnych wad towaru dołoży wszelkich starań, aby uczynić zadość warunkom umowy.

§ 12

ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. Sklep dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:
 2. a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry,
 3. b) odstąpienia umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 8 niniejszej Umowy.
 4. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu płatności.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sklepowi wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sklep wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wykonania usługi sprzedaży internetowej, czy przeprowadzania postępowania reklamacyjnego.
 3. Umowy sprzedaży zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
 • zmian obowiązujących przepisów prawnych,
 • zmian związanych z technicznym działaniem serwisu internetowego
  https://gilli.pl/, mających wpływ na proces świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 1. Informacja o zmianach regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres e-mail wskazany przy zleceniu zamówienia. W wysłanej wiadomości zawarta będzie wersja pdf z aktualnym regulaminem.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach do regulaminu zostanie dodatkowo umieszczona w serwisie internetowym sklepu https://gilli.pl/ wraz z opublikowaniem jego zmienionej treści.
 3. Zmieniony regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania w serwisie internetowym sklepu  https://gilli.pl/
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić  o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 6. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych, ani zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności Sprzedawcy.
 7. W przypadku, gdy jeden z zapisów niniejszego Regulaminu okaże się nieważny albo bezskuteczny, nie narusza to ważności lub skuteczności pozostałych jego zapisów. W ww. sytuacji nieważne lub bezskuteczne zapisy zastąpione zostaną odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa.
 8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zaprzestania lub zawieszenia świadczenia sprzedaży internetowej, powiadamiając o tym w serwie internetowym Sprzedawcy, tj.:
  https://gilli.pl/
 10. W przypadku sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego regulaminu strony dołożą wszelkich starań, aby spory te rozwiązać polubownie poprzez negocjacje  i mediacje. W pozostałych przypadkach właściwym sądem jest Sąd właściwy ze względu na ze względu na miejsce wykonania umowy lub na miejsce zamieszkania lub siedzibę Pozwanego.
 11. Jeżeli dany Towar został zakupiony przez Konsumenta, to istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń prawnych.
 12. Informacje dotyczące możliwości wyboru pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji oraz rozwiązywania sporów można odnaleźć w siedzibach powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, czy organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw na rzecz konsumentów oraz na następujących stronach internetowych

– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2021